Giải pháp Chính phủ điện tử

Vietnam Post nghiên cứu, phát triển các giải pháp dành cho Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các cấp

Giải pháp doanh nghiệp

Vietnam Post cung cấp các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đại hoá quản trị, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh

Giải pháp Đô thị thông minh

Vietnam Post cung cấp bộ các sản phẩm, giải pháp phần cứng và phần mềm để triển khai mô hình đô thị thông minh